Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

An Giang: Thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 05-7, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo việc thực hiện mức lương cơ sở năm 2024 theo Nghị định 73 như sau: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Đối tượng áp dụng thực hiện tại Điều 2 Nghị định 73.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ: Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 73. Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật. Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Kinh phí thực hiện: Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo chế độ (nếu có), dự toán ngân sách năm 2024 đã giao và nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn tồn (nếu có) để thực hiện thanh toán các khoản chi cho con người theo mức lương cơ sở của Chính phủ được quy định tại Nghị định 73 (2.340.000 đồng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024).

Khi Bộ Tài chính có Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 73 của Chính phủ, giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cụ thể./.

Nguồn: Công văn số 890/UBND-KTTH ngày 5/7/2024
 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH