Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Triển khai Chương trình Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024

Ngày 20-3, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) năm 2024.

 

 

Mục đích của Chương trình là tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ BMNN, chủ động phòng ngừa lộ, mất BMNN. Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn BMNN trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ đây là một nội dung quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt.

Đồng thời chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động thu thập, đánh cắp, chiếm đoạt BMNN của các thế lực thù địch, tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ lộ, mất BMNN gây hậu quả nghiêm trọng; đề xuất biện pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ BMNN, không để kẻ địch lợi dụng để xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước.

Một số công tác trọng tâm: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các quy định của pháp luật, quy định của Nhà nước về công tác bảo vệ BMNN, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng; Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ BMNN trong tình hình hiện nay; Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN cho cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm thực hiện công tác bảo vệ BMNN tại các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phòng ngừa, phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tấn công, đánh cắp BMNN của các đối tượng bên trong và bên ngoài để đấu tranh, xử lý kịp thời; điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để lộ, mất BMNN theo quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ BMNN, nhất là trên lĩnh vực hợp tác quốc tế, báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, nghiên cứu khoa học; cập nhật, thông báo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc khắc phục lỗ hổng bảo mật trên hệ thống mạng nội bộ, mạng máy tính của cơ quan, đơn vị.

Nghiêm túc thực hiện việc lập sổ quản lý, bảo quản, lưu giữ BMNN, thường xuyên cập nhật theo dõi, ký nhận chuyển giao văn bản BMNN ở các cấp đơn vị hành chính; đặc biệt trong việc tiếp xúc, làm việc, trao đổi, cung cấp tài liệu BMNN cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài; trong quan hệ hợp tác quốc tế đảm bảo chặt chẽ, không sơ hở, đúng quy định của Luật Bảo vệ BMNN.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; kiểm tra, rà quét lỗ hổng bảo mật tại các đường truyền, máy tính, máy chủ ứng dụng đối với 25 sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh. Rà soát, thống kê hệ thống máy tính, các thiết bị lưu trữ ngoại vi (USB, ổ cứng di động…) đang sử dụng để kiểm soát, quản lý việc soạn thảo, lưu trữ tài liệu BMNN.

Cạnh đó, tổ chức họp Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ BMNN nhằm đánh giá kết quả và đề ra phương hướng công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ BMNN tỉnh; sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn kinh phí bảo vệ BMNN năm 2024.  Báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ Chương trình này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN tại đơn vị, địa phương mình.

Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ BMNN (Công an tỉnh) tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình này; hướng dẫn các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  thực hiện tốt công tác bảo vệ BMNN./. 

Nguồn: Chương trình số 281 /CTr-UBND ngày 20/3/2024

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH