Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân thực hiện chi trả ASXH không dùng tiền mặt về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

 

Ngày 05-6, Văn phòng HĐND và UBND huyện có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Nguyễn Thị Tuyết Minh về việc thực hiện chuyển đổi số trong chi trả ASXH không dùng tiền mặt về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

 Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Nguyễn Thị Tuyết Minh giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả ASXH không dùng tiền mặt về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH sống tại cộng đồng có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản theo các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn.

Cụ thể, xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong chi trả ASXH không dùng tiền mặt về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH trên địa bàn, trong đó tập trung việc mở tài khoản nhận trợ cấp và chi trả qua tài khoản đối với đối tượng bảo trợ xã hội sống trên địa bàn các xã, thị trấn nội ô; ký hợp đồng với Bưu điện huyện thực hiện chi trả ASXH không dùng tiền mặt về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH trên địa bàn.

Đồng thời, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, quản lý và chi trả các khoản chi ngân sách Nhà nước về chính sách trợ giúp xã hội. 

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết Minh cũng giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp Công an cùng cấp tập trung rà soát, đối sánh và làm sạch dữ liệu đối tượng BTXH, với mục tiêu bảo đảm 100% người thuộc diện được hưởng chính sách trợ giúp xã hội được cập nhật đầy đủ thông tin phục vụ kết nối trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Bên cạnh đó, phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức cho đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền đăng ký hình thức chi trả, đăng ký thông tin cá nhân (số điện thoại, cung cấp số căn cước công dân...) để mở tài khoản nhận trợ cấp; rà soát, đối chiếu, phân loại danh sách đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền đảm bảo đủ điều kiện mở tài khoản nhận trợ cấp; tuyên truyền, thu thập thông tin hồ sơ mở tài khoản cho đối tượng; thường xuyên rà soát cập nhật tình hình biến động đối tượng bảo trợ xã hội tăng, giảm để điều chỉnh kịp thời về điều kiện hưởng trợ cấp của đối tượng.

Thời gian thực hiện việc chi trả ASXH không dùng tiền mặt về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH bắt đầu từ ngày 01/06/2024./.

 

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH