Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

An Giang khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06/CP

 

Ngày 16/01/2024, Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ có Công văn số 448/TCTTĐA về việc đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP. Trong đó, điển hình An Giang còn một số tồn tại, hạn chế sau: Chưa ban hành chính sách miễn giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; Chưa hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch; Chưa hoàn thành số hóa dữ liệu đất đai; Chưa hoàn thành cập nhật dữ liệu người lao động;  Chưa dự toán, đề xuất bố trí kinh phí triển khai Đề án 06/CP năm 2024. 

Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Về ban hành chính sách miễn giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến: Đối với nội dung này, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận, chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06/CP (theo Thông báo số 06/TB-VPCP ngày 10/01/2024 của Văn phòng Chính phủ). Trong đó, chỉ đạo An Giang phải hoàn thành trước tháng 03/2024. Do đó, yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất để thông qua Nghị quyết về miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. 

Về số hóa dữ liệu hộ tịch: Sở Tư pháp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác này trong thời gian sớm nhất.

Về số hóa dữ liệu đất đai: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu đất đai theo Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 06/9/2026; Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 và Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác này trong thời gian sớm nhất.

Về công tác cập nhật dữ liệu người lao động: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ công tác thu thập, cập nhật thông tin về người lao động lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Về kinh phí triển khai Đề án 06/CP: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương rà soát, dự toán, đề xuất bố trí kinh phí phục vụ triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: Công văn số 147 /UBND-NC ngày 2/2/2024

 

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH