Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân phát động phong trào thi đua chuyển đổi số, chính quyền số gắn với cải cách hành chính năm 2024

Ngày 29-02, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Tân ban hành kế hoạch phong trào thi đua chuyển đổi số, chính quyền số gắn với cải cách hành chính (CCHC) năm 2024. Đối tượng thi đua, gồm: Các tập thể, cá nhân các phòng, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

 

 

 

Mục đích là xác định việc chuyển đổi số, chính quyền số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt gắn với CCHC. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác cho cán bộ, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ. Khai thác sử dụng tốt hệ thống thông tin, triển khai thực hiện tốt trong giải quyết công việc, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân.

Đồng thời thúc đẩy các cá nhân, đơn vị tích cực tham gia ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xử lý hồ sơ, văn bản bằng các phần mềm đã triển khai, hạn chế văn bản giấy, tăng cường sử dụng chữ ký số cá nhân, tổ chức. Cạnh đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc. Trên cơ sở đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Chỉ tiêu thi đua đối với tập thể: Xây dựng kế hoạch thi đua, phát triển Chuyển đổi số, Chính quyền số tại cơ quan đơn vị hoặc kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính (có văn bản gửi về phòng Văn hóa và Thông tin).

100% cán bộ, công chức và các đơn vị sử dụng hệ thống Email của tỉnh (*@angiang.gov.vn) để trao đổi công việc, đăng ký các nền tảng chuyển đổi số do trung ương, tỉnh, huyện triển khai.

Đạt 80% tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (DVCTT mức độ 3, DVCTT mức độ 4)

Đạt 100% Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử (qua phần mềm VNPT-iOffice). Đạt 100% thực hiện báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo (LRIS) tỉnh An Giang. 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

Đạt 50% tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công. Đạt 100% tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Tuyên truyền CCHC, chuyển đổi số, chính quyền điện tử, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, TTHC trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực toàn trình, một phần, thanh toán trực tuyến, tài khoản định danh điện tử…  Các phòng ban ngành huyện tuyên truyền ít nhất 01 tin, bài viết/ quý gửi về Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện. Đối với UBND xã, thị trấn đảm bảo ít nhất 01 tin, bài viết/ tuần đăng lên trang Thông tin điện tử xã, thị thị trấn.

Cá nhân: Chọn cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua: có đóng góp cao nhất vào hiệu quả của tập thể trong nhiệm vụ chuyển đổi số, CCHC được đề xuất thành tích tập thể; tham gia tích cực phong trào thi đua thực hiện chủ trương của huyện về chuyển đổi số, chính quyền số gắn với CCHC.

Chọn cán bộ, công chức đã có những tích cực trong ứng dụng và tham mưu, đề xuất giải pháp thúc đẩy ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin của đơn vị; theo dõi, triển khai các phần mềm ứng dụng, hỗ trợ người dùng sử dụng công nghệ thông tin tại đơn vị.

Hồ sơ đề xuất khen thưởng (02 bộ) gửi về phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 01/11/2024 để tổng hợp và trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện xem xét. Đề nghị các phòng, ban, ngành huyện; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: tổ chức triển khai phát động thi đua thi đua chuyển đổi số, chính quyền số gắn với cải cách hành chính năm 2024 trong phạm vi ngành, lĩnh vực và địa phương./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH